โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พญาไท
www.pianoyamahasale.com
35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 7 พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
TEL : 02-306-0820-1 ,
080 22 33 555